1. Wstęp
 2. Stan badań nad produkcją sukienniczą i zagadnienia źródłoznawcze
 3. Zagadnienia surowcowe
 4. Technika produkcji
 5. Stosunki produkcji
 6. Handel suknem
 7. Przemiany w sukiennictwie wielkopolskim w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
 8. Zakończenie
 9. Bibliografia
 10. Zastosowane skróty
 11. Indeks rzeczowy
 12. Indeks nazw geograficznych

Wstęp


0003 0004 0005


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku