1. Przedmowa
 2. Część I. Etnomuzykologia w perspektywie historycznej
 3. Rozdział 1. Przedmiot i zakres etnomuzykologii
 4. „Obcy” jako problem etnomuzykologii
 5. Muzyka a kultura
 6. Muzykologia a etnomuzykologia
 7. Literatura cytowana
 8. Rozdział 2. Wczesny okres etnomuzykologii
 9. Przednaukowa literatura etnomuzykologiczna
 10. Etnomuzykologia w ramach XIX-wiecznej historiografii muzycznej
 11. Adlerowska synteza
 12. Literatura cytowana
 13. Rozdział 3. Komparatystyka muzykologiczna w Europie
 14. Uwagi wstępne
 15. Alexander John Ellis i początek etnomuzykologii europejskiej
 16. Koncepcje i metody szkoły niemieckiej
 17. Główne kierunki interpretacji historycznej
 18. Kulturowo-historyczna analiza folkloru
 19. Literatura cytowana
 20. Rozdział 4. Komparatystyka muzykologiczna w Ameryce
 21. Uwagi wstępne
 22. Znaczenie antropologii Franza Boasa dla rozwoju amerykańskiej komparatystyki muzykologicznej
 23. Badania nad dyfuzją w etnomuzykologii amerykańskiej
 24. Techniki porównawczej analizy muzycznej
 25. Alan Lomax: etnomuzykologia na przełomie
 26. Literatura cytowana
 27. Część II. Etnomuzykologia współczesna
 28. Rozdział 5. Kierunki i dziedziny badań etnomuzykologicznych
 29. Krytyka osiągnięć muzykologii porównawczej
 30. Polaryzacja orientacji metodologicznych
 31. Wewnętrzny podział etnomuzykologii
 32. Literatura cytowana
 33. Rozdział 6. Antropologia muzyczna
 34. Etnomuzykologia w dwudziestoleciu powojennym
 35. Alan P. Merriam: cele i metody antropologii muzycznej
 36. Kierunek strukturalny w antropologii muzycznej
 37. Kierunek kognitywny w antropologii muzycznej
 38. Literatura cytowana
 39. Rozdział 7. Folklorystyka muzyczna
 40. Uwagi wstępne
 41. Pojęcie „muzyka ludowa”
 42. Analiza klasyfikacyjna muzyki ludowej
 43. Analiza typologiczna muzyki ludowej
 44. Analiza strukturalna pieśni ludowej
 45. Kierunek kognitywny w folklorystyce polskiej
 46. Literatura cytowana
 47. Rozdział 8. Orientalistyka muzyczna
 48. Uwagi wstępne
 49. Mantle Hood: muzykalność „alternatywna”
 50. Problematyka badań historycznych w orientalistyce muzycznej
 51. Zagadnienia teorii i analizy azjatyckiego dzieła muzycznego
 52. Metody analizy klasycznej muzyki Azji
 53. Estetyka muzyczna
 54. Literatura cytowana
 55. Rozdział 9. Etnomuzykologia zmiany kulturowej
 56. Uwagi wstępne
 57. Tradycja muzyczna a współczesność
 58. Teorie zmiany muzycznej
 59. Endogenna zmiana muzyczna
 60. Przemiany kultury muzycznej a środki masowego przekazu
 61. Literatura cytowana
 62. Zakończenie
 63. Literatura cytowana
 64. Indeks nazwisk
 65. Wykaz przykładów muzycznych
 66. Wykaz figur
 67. Wykaz tabel

Przedmowa


0002 0003 0004 0005


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska