Maria Bogucka

emeryt. prof. Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, gdzie kierowała Zakładem Dziejów Nowożytnych, prof. Wydziału Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W latach 1979-2009 redaktor naczelna czasopisma "Acta Poloniae Historica", półrocznika redagowanego przez zespół pracowników naukowych Instytutu Historii PAN. Pełni liczne funkcje w towarzystwach naukowych krajowych i międzynarodowych. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności, honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego i Międzynarodowej Komisji Dziejów Miast. Laureatka wielu nagród, m.in. Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, przyznawanej od 1964 twórcom pochodzenia polskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki, i Premiera RP za całokształt pracy naukowej. W 2007 roku otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze: dzieje społeczeństwa, jego kultury i mentalności, historia Polski i powszechna, szczególnie epoki baroku i renesansu, w tym dzieje miast (głównie Gdańska), struktur społecznych, obyczajów i szeroko rozumianej kultury. Autorka m.in.: "Dawna Polska: narodziny, rozkwit, upadek" (1974 i nast.); "Dzieje kultury polskiej do 1918 roku" (1987); "Białogłowa w dawnej Polsce: kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym" (1998); "Gorsza płeć: kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI" (2005 i nast.); "Człowiek i świat: studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w." (2008); "Kultura, naród, trwanie: dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 r." (2009).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku

Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII wieku