Andrzej Wyczański

(1924-2008) prof. w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Współorganizator Biblioteki Narodowej w Warszawie, w której w latach 1949-1959 zbudował Stację Mikrofilmową i kierował nią z dużym sukcesem. W Instytucie Historii PAN przeszedł wszystkie dalsze szczeble drogi rozwoju naukowego. Przez wiele lat kierował tu Zakładem Dziejów Polski Przedrozbiorowej, Zakładem Dziejów Przedrozbiorowych Polski i jej Kultury oraz Pracowniami - Dziejów Rzeczypospolitej Szlacheckiej i Polski Nowożytnej. Pracę dydaktyczną prowadził w wielu ośrodkach w kraju i za granicą. Zasiadał w redakcjach i radach redakcyjnych licznych czasopism naukowych: „Acta Poloniae Historica”, „Kwartalnika Historycznego”, „Kultury i Społeczeństwo”, „Nauki”, „Odrodzenia i Reformacji w Polsce”, „Polish Population Review”, „Przeszłości Demograficznej Polski”, „Rocznika Biblioteki Narodowej”, „Studiów Podlaskich”. Należał do wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Interesował się historią społeczno-gospodarczą czasów nowożytnych.

Liczba opublikowanych utworów: 3

Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w.

Wieś polskiego Odrodzenia

Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500-1580