1. Wstęp
  2. Rozdział 1. Zaganienia ogólne. Co skłoniło Jaskiera do pracy edytorskiej
  3. Tłumacz czy kompilator
  4. Pochodzenie tekstu
  5. Jak Jaskier korzystał z poprzedzających go tekstów
  6. Rozdział 2. Tekst główny Ius Provinciale, quod Speculum Saxonum vulgo nuncupatur
  7. Rozdział 3. Noty marginesowe
  8. Zakończenie
  9. Aneks i wykaz skrótów
  10. Zusammenfassung
  11. Tabele

Tłumacz czy kompilator


0004 0005 0006


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku