Cezary Kuklo

prof. i kierownik Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Zainteresowania badawcze: historia społeczna i gospodarcza, demografia historyczna, historia kobiet, historia rodziny, dzieje miast i mieszczaństwa. Laureat wielu nagród i odznaczeń, m.in. Srebrnego i Złotego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Medalu "Pro Memoria". Zastępca redaktora naczelnego "Przeszłości Demograficznej Polski" Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Członek redakcji wielu czasopism naukowych, m.in.: "Studiów Podlaskich" (Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB), "Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych" (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Historii PAN), "Biuletynu Historii Pogranicza" (PTH Oddział w Białymstoku), "Słownika Biograficznego Białostocko-Łomżyńskiego" (PTH Oddział w Białymstoku), nowej serii "Społeczeństwa Staropolskiego" (Instytut Historii PAN i Wydawnictwo DiG). Członek Rady Naukowej serii wydawniczej "Między Zachodem a Wschodem" UMK, członek Rady Redakcyjnej "Studiów Demograficznych" (Komitet Nauk Demograficznych PAN), członek Rady Naukowej "Czasów Nowożytnych" (ZG PTH), "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" (Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Stacja Naukowa PTH (Instytut Mazurski) w Olsztynie), "Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego" czy "Rocznika Białostockiego". Członek Francuskiego Towarzystwa Demografii Historycznej, Włoskiego Towarzystwa Demografii Historycznej, Association for History and Computing, Międzynarodowej Komisja Demografii Historycznej CISH, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Białostockiego Towarzystwa Naukowego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor m.in.: "Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej" (współredaktor: 1987); "Informatyczny system rekonstrukcji rodzin, gospodarstw domowych i społeczności lokalnych w Polsce przedrozbiorowej" (współautor: 1994); "Między polityką a kulturą" (redaktor: 1999); "Historia Polski w liczbach" (współautor: 2003-2006); "Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej" (2009).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej: studium demograficzno-społeczne

Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie