1. Wykaz częściej używanych skrótów
 2. Wstęp
 3. Część I. Zarys dziejów bankowości polskiej
 4. W epoce przedrozbiorowej (do 1795 roku)
 5. W okresie zaborów (1795-1914)
 6. W latach I wojny światowej
 7. W okresie II Rzeczypospolitej
 8. W latach II wojny światowej
 9. W okresie powojennym (od 1945 roku)
 10. Podstawowa bibliografia
 11. Aneks 1. Lista rankingowa banków polskich w przededniu I wojny światowej
 12. Aneks 2. Lista rankingowa banków polskich w 1936 roku
 13. Aneks 3. Szefowie resortu skarbu (finansów)
 14. Część II.
 15. 1. Instytucje emisyjne
 16. Dyrekcja Biletów Skarbowych
 17. Główna Kasa Wymiany Księstwa Warszawskiego
 18. Bank Polski
 19. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa
 20. Bank Polski SA
 21. Bank von Danzig
 22. 2. Banki publiczne i państwowe
 23. Bank Krajowy dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim
 24. Galicyjski Wojenny Zakład Kredytowy
 25. Zakład Kredytowy Miast Małopolskich
 26. Bank Gospodarstwa Krajowego
 27. Państwowy Bank Rolny
 28. Pocztowa Kasa Oszczędności
 29. Bank Polska Kasa Opieki SA
 30. Bank Akceptacyjny SA w Warszawie
 31. 3. Instytucje kredytu komunalnego
 32. 4. Towarzystwa kredytowe
 33. 5. Spółdzielczość kredytowa
 34. 6. Domy bankowe i kantory wymiany
 35. 7. Kasy kredytu bezprocentowego
 36. 8. Lombardy
 37. Część III. Banki Akcyjne (alfabetycznie)
 38. Część IV. Związek Banków w Polsce
 39. Część V. An outline of the history of banking in Poland
 40. Indeks

Wykaz częściej używanych skrótów


0003 0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska