1. Wstęp
 2. Cele i metodologia
 3. Sztuczna inteligencja i lingwistyka komputerowa
 4. Gramatyka komunikacyjna
 5. Zastosowania gramatyki komunikacyjnej w lingwistyce komputerowej
 6. Definicje i typologie parafraz
 7. Typologia słowotwórczych parafraz w języku polskim
 8. Parafrazowanie poprzez werbalizację
 9. Parafrazowanie poprzez adiektywizację
 10. Parafrazowanie poprzez substantywizację
 11. Parafrazowanie poprzez adwerbializację
 12. Podsumowanie
 13. Bibliografia

Wstęp


0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska